ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιλαμβάνει θέματα (ασκήσεις) με σκοπό την εξάσκηση της ικανότητας ανάλυσης δεδομένων (αριθμητικά ή στατιστικά), επεξεργασίας συλλογισμών και επιλογής ορθών συμπερασμάτων.

€30.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ


Α. ΆΛΓΕΒΡΑ
1.    Αριθμητικοί Υπολογισμοί
2.    Κριτήρια Διαιρετότητας/ Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ) και Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π)
3.    Αριθμητικά Προβλήματα
4.    Λόγοι / Αναλογίες
5.    Προβλήματα Κίνησης
6.    Γενικές Ασκήσεις
7.    Ασκήσεις από Εξετάσεις
8.    Διαγνωστικές Ασκήσεις

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1.Επικρατούσα Τιμή
2. Διάμεσος
3. Μέση Τιμή
4. Τυπική Απόκλιση
5. Γενικές Ασκήσεις
6. Ασκήσεις από Εξετάσεις

Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.    Ραβδόγραμμα
2.    Κυκλικό Διάγραμμα
3.    Πίνακες
4.    Γενικές Ασκήσεις
5.    Διαγνωστικές Ασκήσεις

Δ. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
1.    Θεωρία
2.    Ασκήσεις

Ε. ΒΕΝΝΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.    Θεωρία
2.    Ασκήσεις

ΣΤ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
1.    Θεωρία
2.    Ασκήσεις
3.    Διαγνωστικές Ασκήσεις

Ζ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1.    Μονάδες Μέτρησης
2.    Τύποι για Δυσδιάστατα Σχήματα
3.    Τύποι Τρισδιάστατων σχημάτων
4.    Ασκήσεις
5.    Διαγνωστικές Ασκήσεις

Η. ΔΟΚΙΜΙΑ
Θ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. Ακολουθίες
2. Ακολουθίες σε σχήματα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δοκιμαστικό 20λεπτο Τεστ